اردبیل

پزشکان

پزشکان و جراحان آشنا به مقوله تغییر جنسیت در تهران

بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها

بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط با تغییر جنسیت در تهران

مراکز دولتی

مراکز دولتی و رفاهی مرتبط با مسیر تغییر جنسیت در تهران