تایلند

پزشکان
پزشکان و جراحان آشنا به مقوله تغییر جنسیت در تایلند

بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها
بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط با تغییر جنسیت در تایلند

مراکز دولتی
مراکز دولتی و رفاهی مرتبط با مسیر تغییر جنسیت در تایلند