قم

پزشکان
پزشکان و جراحان آشنا به مقوله تغییر جنسیت در قم

بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها
بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط با تغییر جنسیت در قم

مراکز دولتی
مراکز دولتی و رفاهی مرتبط با مسیر تغییر جنسیت در قم