بیمارستان و آزمایشگاه

آزمایشگاه امین
آدرس: خیابان صفائیه آزمایشگاه امین
تلفن: ۰۲۵۱۷۷۳۹۰۵۵