پزشکان قم

دکتر نجم آبادی
روانپزشک
آدرس: خیابان صفائیه کوچه ۳۳ ساختمان پزشکان عارف
تلفن: ۰۲۵۱۷۸۳۱۴۴۴
نکته: آشنا به مقوله تغییر جنسیت

دکتر شاپوری
متخصص زنان
آدرس: بلوار امین کوچه ۱۱
تلفن: ۰۲۵۱۲۹۲۴۸۴
نکته: آشنا به مقوله تغییر جنسیت