مشهد

پزشکان
پزشکان و جراحان آشنا به مقوله تغییر جنسیت در مشهد

بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها
بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرتبط با تغییر جنسیت در مشهد

مراکز دولتی
مراکز دولتی و رفاهی مرتبط با مسیر تغییر جنسیت در مشهد