آزمایشگاه و بیمارستان

بیمارستان امام رضا مشهد
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۱۸۵۴۳۰۳۱
سایت: mums.ac.ir
نکته: دکتر کامیار توکلی در این بیمارستان جراحی می‌کنند