مراکز دولتی

پزشکی قانونی مشهد
آدرس: خیابان سناباد چهارراه پل خاکی
تلفن: ۰۵۱۱۸۴۲۵۹۴۶

دادسرای عمومی و انقلاب
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
تلفن:  ۰۵۱۱۸۴۲۵۰۲۱