پزشکان اردبیل

بیمارستان فاطمی بخش اعصاب و روان
آدرس: اردبیل،خیابان امام خمینی، روبروی اداره کل غله
تلفن بیمارستان: ۰۴۵۱۲۲۳۲۵۲۰ داخلی بخش اعصاب ۲۸۸
نکته: دکتر فریبا صادقی روزهای یک شنبه و سه شنبه و دکتر مولوی روزهای شنبه و دوشنبه در بیمارستان حضور دارند.

دکتر منوچهر ایران پرور
فوق تخصص هورمون و غدد
آدرس: اردبیل، بیمارستان امام خمینی، بخش دیابت
نکته: روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در بیمارستان حضور دارند

دکتر حسین قربانی
فوق تخصص هورمون و غدد
آدرس: اردبیل خیابان سی متری روبروی بیمارستان ارتا
تلفن: ۲۲۵۳۱۰۲