شماره هشتم پادکست محتا در این شماره درباره برخی گروه های مشابه با تراجنسی ها صحبت میکنیم و همچنین سوالات پرتکرار درباره هورمون تراپی را پاسخ می دهیم ...

بیشتر بخوانید

بعد از آن اتفاقات تحقیر ها ، توهیین ها و تحمت ها شروع شد. رها خسته و بی حال فقط میشنید و حرفی نمیزد. میسوخت و فریاد نمیکشید. مینشست و اطرفیانش را نگاه میکرد که چطور وجودش را لبریز از غم میکنند اما شکایتی نداشت . مادرش هم تا همین عروسی دختر خاله ...

بیشتر بخوانید

چلسی منینگ یکی از مشهورترین ترنس های دنیا سر انجام پس از هفت سال، اقدام به انجام یک مصاحبه تلویزیونی کرده است. چلسی منینگ با نام قبلی بردلی منینگ، سرباز ارتش آمریکا به جرم افشای اطلاعات طبقه بندی شده به سایت افشاگر ویکی لیکس به هفت سال زندان محک ...

بیشتر بخوانید

بعد از خوردن صبحانه حاضر شد و بعد از کسب اجازه از مادرش به سمت پارکی رفت که پاتوقش با بهار بود. نمیدانست چرا این روزها بیشتر به او فکر میکند. مدت کمی بود که نسبتا فراموشش کرده بود. ولی نمیدانست که چرا باز هم به همان خانه ی اول برگشته است؟ شاید چ ...

بیشتر بخوانید

  تلفن خانه زنگ خورد. جواب داد. الهام بود: الهام : سلام رهای خودم چطوری ؟ رها : سلام الهام خوبم. تو چطوری؟ الهام : منم خوبم مرسی. یه هفته هست ازت بی خبرم. تو مهمونی حالت خیلی خراب بود. نگرانت شدم .اما خب نمیشد تنها باشم و زنگ بزنم بهت. الان ...

بیشتر بخوانید