• سلام من یک ترنسم آره ترنس ترنس یعنی ترس از زندگی ،چرا که زنده می‌ماند اما زندگی نمیکند ترنس یعنی سرک ...

  • بهم بعضی وقتا دروغ بگو و بهم امید واهی بده میدونی آرزوی واهی مثل چیه؟  مثل زنی که دکترا گفتن هیچ وقت ...

  • یعنی من دیگه هیچ وقت دستای کوچولوشو نمی گیرم یعنی دیگه کنارم نیست یعنی دیگه موهاشو شونه نمیکنم یعنی ...

  • بارها و بارها جلوی اینه قدی ایستادم وبه خودم گفتم:برو….نترس….. آدمها ان چیزی رو باور دار ...

  • (ترنس اف تو ام) هرچی یادمه از بچگی تا حالا هیچ نبودم شبیه دختر خانم ها اونا عاشق بازی با کیف و چادر ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده