• رادیو محتا –  شماره هشتم

    شماره هشتم پادکست محتا در این شماره درباره برخی گروه های مشابه با تراجنسی ها صحبت میکنیم و همچنین سو ...

  • بعد از آن اتفاقات تحقیر ها ، توهیین ها و تحمت ها شروع شد. رها خسته و بی حال فقط میشنید و حرفی نمیزد. ...

  • اولین مصاحبه چلسی منینگ پس از آزادی

    چلسی منینگ یکی از مشهورترین ترنس های دنیا سر انجام پس از هفت سال، اقدام به انجام یک مصاحبه تلویزیونی ...

  • بعد از خوردن صبحانه حاضر شد و بعد از کسب اجازه از مادرش به سمت پارکی رفت که پاتوقش با بهار بود. نمید ...

  •   تلفن خانه زنگ خورد. جواب داد. الهام بود: الهام : سلام رهای خودم چطوری ؟ رها : سلام الهام خوبم ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده