مقیاس هری بنجامین

مقیاس هویت جنسیتی هری بنجامین تلاشى برای دسته بندی و فهمیدن انواع مبدل‌پوشان و تراجنسی‌ها که اندام جنسی مردانه دارند است که شامل هفت شاخص است (٣شاخص برای مبدل‌پوشان ، ٣شاخص برای تراجنسی‌ها و یک شاخص برای مردان معمولی).
در مقیاس هری بنجامین ، مقیاس دیگری نیز استفاده میشود که به ان مقیاس گرایش جنسى kinsey گفته می شود
ابتدا لازم است تا مقیاس kinsey را نشان دهیم

٠.منحصرا دگرجنس گرا است و به هیچ عنوان هم.جنس.گرا نیست
١.غالبا دگرجنس گرا و به صورت ضمنی همجنسگرا است
٢.غالبا دگرجنس گرا و کمی هم.جنس.گرا است
٣. هم دگرجنس گرا و هم هم.جنس.گرا است (bisexual)
۴.غالبا هم.جنس.گرا و کمی دگرجنس گرا است
۵.غالبا هم.جنس.گرا و به صورت ضمنی دگرجنس گرا است
۶.منحصرا هم.جنس.گرا است و به هیچ عنوان دگرجنس گرا نیست

لازم به ذکر است مقیاس kinsey بر اساس جنسیت جسمی است. به عنوان مثال شماره ۵ به این معنا است که یک فرد اکثرا به همجنس فیزیکی خود (جدا از اینکه تصور میکند خود یک زن است یا مرد) گرایش دارد و بسیار کم به جنس مخالف فیزیک خود ( جدا از اینکه تصور میکند خودش زن است یا مرد) گرایش دارد. یعنی این مقیاس تنها به اندام های جنسی توجه دارد و به تفکر ذهنی فرد که ایا یک زن است یا یک مرد هیچ توجهى ندارد

اکنون به سراغ مقیاس هری بنجامین میرویم

حالت اول: مبدل‌پوش (غیر واقعی)

جنسیت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: پوشش مردانه، گاهی اوقات پوشش جنس مخالف و زندگى در نقش یک مرد معمولی
رفتار جنسى فرد: یک دگرجنس خواه ، bisexual یا یک همجنس خواه است و تغییر پوشش تنها برای فانتزی های ذهنی خودش است
مقیاس kinsey: صفر تا ۶
احتیاج به جراحى تغییر جنسیت: مایل به انجام ان نیست واحتیاجى ندارد
احتیاج به هورمون درمانی: مایل به انجام ان نیست و احتیاجى ندارد
احتیاج به روان درمانى: مایل به انجام ان نیست یا احتیاجى به ان ندارد
نکته : تغییر پوشش به صورت کم و گهگاه انجام میدهد

حالت دوم: مبدل‌پوش ( علاقه‌مند)

جنسیت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: به صورت یک مرد زندگی میکند و و تغییر پوشش را به صورت دوره ای و در بعضی مواقع انجام میدهد،در زیر پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده میکند
رفتار جنسی فرد: یک دگرجنس خواه و در بعضی مواقع به صورت خفیف bisexual. احساس گناه میکند و گاهی اوقات از این کار دست میکشد
مقیاس kinsey: صفر تا ٢
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: به هیچ عنوان
احتیاج به هورمون درمانی : به صورت خفیف علاقه مند است. استفاده از هورمون برای درمان این فرد مفید است
احتیاج به روان درمانى: به ان احتیاج دارد و کمک میکند
نکته: گاهی از رفتار زنانه و مردانه تقلید میکند و ممکن است اسم نیزبرای خود انتخاب کند

حالت سوم: مبدل‌پوش (واقعى)

جنسیت ذهنی فرد: مردانه ( ولی با عتقاد کمتری نسبت به حالت اول و دوم و شک به یقین)
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی:همیشه از پوشش زنانه استفاده می کنند و یا هر زمان موقعیت استفاده از پوشش زنانه داشته باشند این کار را انجام میدهند و اگر هیچ شانسی نداشته باشند در زیر پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده میکنند، تا حد امکان به صورت یک زن زندگی میکنند
رفتار جنسی فرد: یک دگر جنس خواه ، به جز زمانی که پوشش خود را عوض میکنند
مقیاس kinsey: صفر تا ٢
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت:در حقیقت ان را رد میکند و مایل نیست ولی از فکر کردن به ان لذت میبرد
احتیاج به هورمون درمانی: به عنوان یک تجربه و امتحان به ان علاقه دارد
احتیاج به روان درمانى: معمولا به درمان فرد کمک میکند
نکته: ممکن است تصور کند ٢ شخصیت دارد. به ترنسکشوال بودن علاقه دارد

حالت چهارم: تراجنسی ( بدون جراحى)

جنسیت ذهنی فرد: قاطع نیست. مردد است بین ترنس وستیت بودن و ترنسکشوال بودن
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: هرگاه فرصت کند به پوشش جنس مخالف در می اید تا مقداری از نارضایتی خود را کم کند. گاهی یک مرد و گاهی یک زن است
رفتار جنسی فرد: حس جنسی کم دارد، ممکن است حتی دچار بی میلی جنسی باشد، تا حدودی نارضایتی جنسی دارد، ممکن است یک bisexual باشد. حتی ممکن است ازدواج کند و بچه دار شود
مقیاس kinsey: ١ تا ۴
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: به ان علاقه دارد ولی هیچ گاه تقاضای انجام ندارد
احتیاج به هورمون درمانی: به ان نیاز داد تا رفتار و احساسات خود را به حالت نرمال بازگرداند
احتیاج به روان درمانی: تنها برای راهنمایی و گرنه یا ان را نمی پذیرد و یا تاثیری نخواهد داشت
نکته: زندگی اجتماعی وی شدیدا تحت تاثیر از محیط زندگی شخص است

حالت پنجم: تراجنسی واقعی ( با شدت متوسط)

جنسیت ذهنی فرد: زنی که در جسم مردانه اسیر شده است
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امکان به صورت یک زن با مسئولیت های اجتماعی یک زن زندگی میکند و پوش زنانه تا حدودی نارضایتی وی را کم میکند و نارضایتی جنسی دارد
رفتار جنسی فرد: حس جنسی کم دارد غالبا به هم.جنس.گرایی کشش دارد ( منظور هم جنس فیزیکی است یعنی به مرد گرایش دارد)
مقیاس kinsey: ۴تا ۶
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: برای ان درخواست میدهد و ان را اعلام میکند
احتیاج به هورمون درمانی: برای تغییر ظاهر و مقدمه جراحی تغییر جنسیت به ان احتیاج دارد
احتیاج به روان درمانی: ان را رد میکند و هیچ تاثیری بر وی ندارد و تنها به مشاوره برای راهنمایی گوش میدهد
نکته: در ارزوی جراحی تغییر جنسیت است و برای ان تلاش میکند

حالت ششم: تراجنسی واقعی ( با شدت بالا)

جنسیت ذهنی فرد: زنانه ، با وجود تمام وارونگی های فیزیکی
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امکان به صورت یک زن و مسئولیت های اجتماعی یک زن زندگی میکند و نارضایتی جنسی شدید دارد و پوشش زنانه وی را کاملا راضی نمیکند
رفتار جنسی فرد: شدیدا و تنها مایل به رابطه عاشقانه با یک مرد به عنوان یک زن معمولی است، ممکن است ازدواج کند و مایل به بچه دار شدن است
مقیاس kinsey: ۶
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: مصرانه و شدیدا مایل به انجام ان است و در اکثر مواقع به ان دست پیدا میکند
احتیاج به هورمون درمانی: برای ارامش و راحتی به ان نیاز دارد (تغییر صفات ثانویه)
احتیاج به روان درمانی: تنها برای ارامش و راهنمایی
نکته: از اندام های جنسی مردانه خود به شدت نفرت دارد و در صورت نا امید شدن از تغییر جنسیت ممکن است اقدام به قطع عضو و صدمه به خود کند

هری بنجامین در ادامه یاداور میشود که این حالات قطعا شش نوع نیست و ممکن است حالات دیگری نیز باشد که شفاف و واضح نیستند
دیدگاه ها مدرن در مورد مسایل هویت جنسی با دیدگاه هری بنجامین متفاوت است و گرایش جنسی را به عنوان معیار تفاوت مبدل‌پوش و تراجنسی حذف کرده اند. و همچنین مبدل‌پوش علاقه‌مند ( حالت دوم) را از این طیف حذف کرده اند و به عنوان پدیده ای مجزا ان را بررسی میکنند ولى با این وجود مقیاس بنجامین هنوز مقیاس قوى براى دسته بندى تراجنسی‌های و مبدل‌پوش‌ها است

منابع

http://www.genderpsychology.org
Benjamin, H. (1966). The transsexual phenomenon. New York: Julian Press, page 23.
http://www.kinseyinstitute.org


:لینک کوتاه
https://www.mahtaa.com/?p=338

درباره نویسنده

محتا یک وبسایت گروهی است که به صورت رایگان جدیدترین آموزش ها، اخبار و مطالب مربوط به تراجنسی در دنیا و ایران را ارائه می‌کند

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت