روز مبارزه با ترنس ستیزی

روز هفده می روز مبارزه با جهل و ناآگاهی است.
روز مبارزه با ترنس ستیزی.
روزی که سعی میکنیم به دیگران یاد بدهیم که نباید بدون دلیل و تنها به خاطر ترنس بودن از کسی متنفر باشیم و باعث بشویم او نتواند زندگی مناسبی داشته باشد.
ترنس ستیزی تنها توهین و تمسخر زبانی و رفتاری نیست، اگر حتی در ذهنمان هم از یک ترنس تنها به دلیل ترنس بودنش متنفر باشیم یک ترنس ستیز هستیم اما فقط هنوز آن را بروز ندادیم.
چندی یش بود که برای این روز فراخوانی دادیم و از همگی خواستیم تا به سهم خود کمکی در گرامیداشت این روز انجام دهد.
این شما و این مطالب،تصاویر، صدا و دست نوشته هایی که شما برای این روز ارسال کرده اید

نثر: زندانی تن
من یک ترنسم،کسی که جسم وروحش هماهنگ نیست،گویی زندانی ام،زندانی جسم خودم،دردزیادی دارم امادردناک ترازاین نگاه های بدتراززخم های شمشیرمردم است،من هم انسانم،مثل تومثل اومثل همه،برای رسیدن به خودم وجسم واقعیم رنج هابایدبکشم،پس اگرحمایتم نمیکنی ازمن متنفرهم نباش،سهم من اززندگی به اندازه سهم توازدنیاست #من_یک_ترنسم_ازمن_متنفرنباش نجات یک نفر،نجات بشریت است(مائده۳۲) #saveonesavehumanity #IDAHO2016 من یک ترنسم،کسی که جسم وروحش هماهنگ نیست،گویی زندانی ام،زندانی جسم خودم،درد زیادی دارم اما دردناک تر از این نگاه های بدتر از زخم های شمشیر مردم است،من هم انسانم، مثل تو مثل او مثل همه،برای رسیدن به خودم وجسم واقعیم رنج ها باید بکشم،پس اگر حمایتم نمیکنی ازمن متنفر هم نباش،سهم من از زندگی به اندازه سهم تو از دنیاست #من_یک_ترنسم_ازمن_متنفرنباش آتوسـ💛ـا نجات یک نفر،نجات بشریت است(مائده۳۲) #saveonesavehumanity #IDAHO2016
شعر: پروانه ای در پیله
دنیا منو ببین،پروانه ای در پیله ام
در بیشه زار زندگی من شاخه ای خشکیده ام
انکار زجر و سختیام سرمشق هر روزم شده
خوشبختی تو انبار کاه مثال یک سوزن شده
هر ثانیه سی سال،هر قطره اشک دریا
تا وقتی تو حبسم بیزارم از دنیا
یک عمر باریدم تا برسم اینجا
لایق یک دنیا قضاوت بیجا
بی اتهام بی جرم،محکوم تحقیرم
این زندگی مرگه هر لحظه میمیرم
پرواز یک رویاست از پیله ی جسمم
برزخ تن هیچه مقابل حسم
این حس ازادی از جنس امیده
قدرت پروازو خالق به من میده
ادمکا ساختن از من یه زندانی
تو باور مردم شدم یه قربانی
اما یه طوفانم صبور و پر قدرت
یک صبح روشن هست پایان این ظلمت
باید که تو باشی تسلیم تصمیمم
از زندگی هرگز حبس نیست ترسیمم
محو میشه این برزخ تو بهشتی از،شادی
غم قفسه من نیست میرسه ازادی
با صبر و ایمانم از پیله هم میرم
تو اوج یک پرواز ،پروانه میمیرم
#saveonesavehumanity
#IDAHO2016
Scop:sammy**
شعر: من کیستم
من کیستم
در اینه مینگرم
یک غریبه میبینم
چه کسی هست این فرد
من که نیستم لابد
یک کسی گوید به من
چه شده است تصویرم
همه انکارم کردند
به نبودن تردم کردند
روزی که وجودم دادند
ندادند اینکه انان گفتند.
سهم من از هستی چیست
اینکه من من نیستم با کیست.
اینکه من خودم را میخواهم با کیست.
نمیدانستم من مجرمم حالا
چون خودم را میخواهم .
#saveonesavehumanity
#IDAHO2016

شاعر: غزل زیبا

نثر: از من نفرت داری؟
از مــن نفـرت داری؟

اصلا مـی دانـی مـن کـی هـسـتـم؟

تـا حـالا جـای مـن بـوده ای کـه

قـضـاوت مـی کـنـی؟

بـگـذار بـگـویـم…

مـن یـک زنـدانـی هـسـتـم

زنـدانـیِ بـی گـنـاهی که به حبـس ابـد

مـحکوم است

در زنـدانـی ســرد به نام “جــسـم “

مـن یک مجرمِ بی گناهــم

که نمیــدانم اگـر بـی گـنـاهـم

پـس چـرا زندانـی ام

و اگـر گناهـکارم ، گنــاهــم چیست..؟!

امّا…هرچــه هســتـم مخــلوق خــدام..

با مــن مثـل خـود واقعــی ام رفتار کن

چیزی کـه هســتم ،

نه چـیزی که فــکـر می کنی

#نجات_یک_نفر_نجات_بشریت_است

برای نجات من

ذهنت را از تنفــر به من نجات بده

من هم روزی آزاد خواهـــم شد

مطمئنـــم….

چون در عدالـــت خـــدا شکی نیست
نویسنده: seti

#saveonesavehumanity
#IDAHO2016

نثر: تولد
خدا دستانش را آرام بالا برد و پایین آورد.
لبخندی زد و گرد شاهکارش گشت.
به او صورتی جوگندمی داد و موهایی همچو شب که بریزد و بریزد و عاشق کند
دستاتی ظریف و هنرمند آفرید و لب هایی از گل سرخ
چشم آهو داد کودک را و تنش را با ظرافت نیلوفر آبی عجین کرد
باز از دور به تماشایش نشست
چه ساخته ای!فتبارک الله! به خودش گفت و بعد برای کودک کف زد.
کودک خندید
خدایش به او افسونگری آموخت
خواست به زمین بفرستد او را،دلش لرزید؛نکند این گرگان هار دخترک را…نه!نمیگذارم!
پس باز دستانش را بالا برد و گرد او چرخاند؛پیله ای برایش ساخت
پیله را که به عطر مردانگی آغشته کرد نفس راحتی کشید
صدای مخملین ناله اش از توی پیله کلفت مینمود
خدا دربرش گرفت:دل چرکین مباش جان دلم،آدمیان را پیکرتراشی آموخته ام؛چند سالی بگذرد پیله ات را میشکافی،اینگونه بر زمینم باشی دلشوره میگیرم
و پایین را نگریست
بالا را نگریست
چپ را
راست را
زمین را
زمان را نگریست
بفرستم طفلک را…نفرستم…
***
زنی دست روی شکمش کشید:دکتر میگوید که جنسیتش هنوز مشخص نیست؛آه که اگر پسر باشد…مادر به فدایش…
مردی دستان زن را گرفت:دلواپس نباش پسرمان را خوش نمی آید
و لبخند زد
***
خدا کودک را به خود فشرد،باز گفت:بفرستم…نفرستم…؟
و به جهانش چشم انداخت
زنی میدوید
دقیقتر نگاه کرد
زنی با موهای آشفته در باد میدوید و گام میزد
ظریف و زیبا بود و…پیکری مردانه داشت…”هنوز از پیله آزاد نشدی جان دلم…؟” و باز نگاهش کرد
صدای جیغ زن گوش فلک را کر کرد…
خدا قرآن را بدست گرفت و ورق زد
چه نگفتم در این کتاب
پس آیه ای به سوره مائده افزود:#نجات_یک_نفر_نجات_بشریت_است
و در گوش پیامبرش زمزمه کرد
پیامبر بر امتش خواند
و خدا آسوده شد
صفحه تاریخ را ورق زد
گفت حالا دخترک جان به در خواهد برد…
زنی را دید که با پیکری مردانه میدود و موهایش،نیمی در دست باد است،نیمی در دست گرگانی هار
دخترک زجه میزد و کمک میخواست
مردمی که او را میدیدند،بی توجه به راهشان ادامه میدادند و صدای جیغ او عرشه خدا را لرزاند!…
رب العالمین سرچرخاند؛مالزی،ایران،مکزیک،تونس،قطر،اروپا،آمریکا،جهان!پر بود از پروانه هایش…
پروانه هایی که آزاد نشده بالشان به آتش میگرفت
پروانه هایی که انگار بهر سوختن آمده بودند
کودک را بوسید
بفرستم یا…؟
باز نگاه کرد
پسری را دید ۱۷ ساله،در خود فرو رفته و تنها،گیج از حرف های مردم،زخمی از طعنه ها،با کوله ای بر پشت جنب دیوار مسجد اشک میریزد
خدا زمزمه کنان به پیامبرش فرمود:ای جامه در خود فرو پیچیده!برخیز!
پیامبر به راه افتاد
از پیچ و خم تاریخ گذشت،مردی شد با لباس روحانی که دست میکشید بر سر پسر تا اشفتگی هایش را چاره اندیشد
خدا لبخند زد و کودک را راهی کرد
بی گمان هنوز از انسان ناامید نگشته بود!
فردای آن روز،زنی نتیجه ازمایش بدست،رقصان و با سرخوشی میگفت:مژده بده!فقط خدا کند پسرمان به خودت برود
صدای جیغ دخترکی در آفاق میپیچید
کسی قرآن میخواند:
نجات یک انسان نجات بشریت…
#saveonesavehumanity
#IDAHO2016
فایل صوتی

:لینک کوتاه
https://www.mahtaa.com/?p=3952115

درباره نویسنده

محتا یک وبسایت گروهی است که به صورت رایگان جدیدترین آموزش ها، اخبار و مطالب مربوط به تراجنسی در دنیا و ایران را ارائه می‌کند

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo

دانلود آهنگ جدید

پنل اس ام اس

ارسال پیامک بلک لیست

پنل اس ام اس رایگان

ارسال بلک لیست

کارشناس رسمی دادگستری

طراحی سایت