انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی تنها نهاد قانونی و رسمی در ایران برای حمایت از ترنس های ایرانی میباشد

مقاله1
  • مستقل شدن از خانواده، راه یا بیراه

    ترک خانه و خانواده و مستقل شدن راه حلی است که هر فرد ترنس حداقل یک‌بار به آن فکر کرده است. ولی آیا ا ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده